Weni

Moderator: yuti

Weni

Berichtdoor Philip Arrhidaeus » Za Aug 09, 2008 7:01 pm

Weni (Uni, Ouni) was een ambtenaar onder Teti, Pepi I en Merenre, onder deze laatste was hij Gouverneur van het Zuiden of imy-rA Smaw.

In Abydos (ergens ten westen van de Ramses II tempel, ik dacht zo’n 700m?) is een – beschadigd - relaas, of eerder een autobiografie van Weni teruggevonden op één stuk kalksteen, welke deel uitmaakte van een tombe of een cenotaaf. Het bevindt zich nu in Caïro, CG 1435.

http://touregypt.net/inscriptionofweni.htm
http://nefertiti.iwebland.com/texts/weni.htm
http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/weni.htm

http://www.rostau.org.uk/weni.ael/index.htm

Dit is hieronder niet de volledige tekst.
Misschien zijn er mensen die deze volledige tekst in het Nederlands hebben, rechtstreeks vertaald uit het oud-Egyptisch? Voel je vrij dit hieronder te posten, want mijn uittreksels zijn slechts zéér vrije vertalingen uit Engelse versies.
Voorlopig dus enkel (de voor mij) interessante of opvallende passages. Ik volg meestal een beetje de vertaling van Miriam Lichtheim in ‘Ancient Egyptian Literature, Vol.I, The Old and Middle Kingdoms’, p.18.

. . . . . . . . . .

“… zijn (Pepi I) hart was meer van mij vervuld dan van enige andere dienaar van hem. Ik aanhoorde zaken alleen met de opperrechter en de vizier, over alle soorten van geheimen. Hij hield van me meer dan van om het even welke bediende. [Ik handelde] in naam van de koning voor de koninklijke harem en voor de zes grote huizen [het hoge gerechtshof?], want de koning hield meer van me dan van eender wie van zijn ambtenaren, of van iedere edele, of van iedere dienaar.”

Zoals Anneke al schreef in:
viewtopic.php?t=852&mforum=prkmthetegyptef
‘In de inscriptie van Weni komt ook de zelfverheerlijking een beetje naar voren:
"..because the king loved me more than any official of his, more than any noble of his, more than any servant of his."
Ik denk dat het een beetje een statussymbool was?’

. . . . . . . . . .

“Wanneer ik de koning smeekte om mij een sarcofaag van witte steen uit Tura te laten brengen, liet zijne majesteit een koninklijke zegeldrager, samen met onder zijn bevel een compagnie van zeelui, over het water reizen om me deze sarcofaag uit Tura te laten geworden. Het kwam aan in een groot schip van het hof, samen met het lid, een valse deur, een linteel, twee deurstijlen en een offertafel. Nooit eerder was iets gelijkaardigs gedaan voor eender welke dienaar, maar ik was uitmuntend in het hart van de koning, ik was diep geworteld in het hart van mijn koning, het hart van mijn koning was vervuld van mij.”

De verering zit diep, het respect is oprecht en wederzijds zo lijk het.
Vraag me af of er een verschil was, en waar een mogelijk verschil zit, in het bekomen van het zwaardere funeraire materiaal in die periode? Het zou me logisch lijken dat dit allemaal met de – vanzelfsprekende - toestemming van de farao gebeurde. Hoe groter en veeleisender de funeraire voorzieningen, hoe meer de koning er zijn zeg in had en er zijn fiat moest voor geven.

. . . . . . . . . .

“Toen er een geheime aanklacht in de koninklijke harem was tegen koningin Weret-yamtes (volgens Miriam Lichtheim), liet mijn koning mij binnengaan om het alleen te aanhoren. Geen opperrechter of vizier, geen ambtenaar, alleen ik was daar, omdat ik waardig was …”

Er is discussie over de naam van de koningin en als ik het goed begrijp bestaat de mogelijkheid dat hier enkel titels gebruikt worden en er eigenlijk geen naam vermeld wordt. Een soort van ‘damnatio memoriae’ misschien?
Wat de aanklacht is, wordt niet vermeld en wat de eventuele gevolgen zijn ook niet, maar indien er werkelijk een uitwissing van naam en identiteit plaatshad, dan lijkt het een ernstig vergrijp met een zware straf als gevolg.
Of: raar dat Weni alleen was, samen met nog één ambtenaar zo blijkt verder uit de tekst die hem hielp alles op schrift te stellen. Was het een intieme aanklacht, waar de koning liever discreet van op de hoogte gesteld werd? En werd gewoon door het intieme karakter van de feiten de naam van de koningin niet duidelijk vermeld?

. . . . . . . . . .

“Wanneer zijne majesteit actie ondernam tegen de Aziatische Zandbewoners, verzamelde de koning een leger van vele tienduizenden van uit geheel Opper Egypte: van Yebu in het zuiden tot Medenyt in het noorden; van Beneden Egypte: van iedereen van de ‘Twee Zijdes van het Huis’ en van Sedjer en Khen-sedjru; en van Irtjet-Nubiërs, Medja-Nubiërs, Yam-Nubiërs, Wawat-Nubiërs, Kaau-Nubiërs en van het Tjemeh-land.”

- Aziatische Zandbewoners: bedoeïenen en/of bewoners in Kanaan en/of de Sinaï, zeker een gedeelte van de Levant. (Een betere vertaling is wellicht gewoon Woestijnbewoners, maar in het Engels vind ik overal Sand-dwellers en geen Desert-dwellers, dus …)
- Yebu = Elephantine
- Medenyt: wordt ook vertaald door Aphroditopolis … is dit correct? Is Medenyt niet de naam van de nome en niet van een stad?
- Twee Zijdes van het Huis = het noorden of de Delta. Van waar deze benoeming?
- Sedjer en Khen-sedjru = ? Waarom zouden deze twee steden afzonderlijk vernoemd worden? Eerst komt geheel Opper-Egypte aan bod, dan de Delta en dan Nubië. Weet iemand of dit gedeeltelijk te vertalen is? ‘m sDr m Xnw inb.w sDr’ is het oud Egyptisch als ik me niet vergis? Kunnen dit garnizoenen of forten zijn? Of de behoefte de Delta ook in W en O af te bakenen door deze benamingen, omdat Opper Egypte eerder genoeg te bepalen was door het uiterste noorden en zuiden te vermelden?

Algemene mobilisatie zo lijkt het.
Met nadruk op de Nubiërs, die misschien extra motivatie nodig hadden om voor farao te vechten? Ik dacht dat de verschillende exacte grondgebieden nog steeds onderwerp van discussie zijn, maar toch van noord naar zuid: Wawat, Irtjet, Yam.
Medja in de oostelijke woestijn en Tjemeh in de westelijke?
Kaau = Satjou??
Zet Weni deze Nubiërs in volgorde van belangrijkheid? Toch niet geografisch?

. . . . . . . . . .“Zijne majesteit stuurde me aan het hoofd van zijn leger, terwijl ‘counts’ (Hat.y.w-aA, edelen?), dragers van het koninklijke zegel, unieke metgezellen van het paleis, bevelhebbers en burgemeesters van steden van Opper en Neder Egypte, metgezellen, bevelhebbers (van de karavaan, van huurlingen, …, im.i.w-rA ?), opperpriesters van Boven en Neder Egypte, topambtenaren, aan het hoofd van de troepen van Opper en Neder Egypte …”

Toont dit aan dat Egypte in die periode geen ‘staand leger’ had en dat eigenlijk iedereen parttime soldaat of altijd oproepbaar was, zeker in tijden van nood?

“Ik was diegene die hen commandeerde, terwijl mijn rank opzichter van het koninklijke personeel (of van de koninklijke domeinen?) was – wegens mijn correctheid, zodat niemand zijn gelijke aanviel, zodat niemand een brood of sandalen van een reiziger afnam, zodat niemand een kledingstuk uit een stad vervreemde, zodat niemand een geit van iemand stal.”

Het zal inderdaad nodig geweest zijn dergelijke aantallen soldaten gedisciplineerd te houden. Niettegenstaande ze dienden voorzien te worden van water, voedsel en kledij, zal diefstal of plundering aanlokkelijk geweest zijn.
Daarom wellicht nadruk op het gevolg van een goeie logistieke begeleiding door Weni.

. . . . . . . . . . .

“Dit leger keerde in veiligheid terug,
het had het land van de Zandbewoners vernietigd.
Dit leger keerde in veiligheid terug,
het had het land van de Zandbewoners vlak gemaakt.
Dit leger keerde in veiligheid terug,
het had de versterkte steden geplunderd.
Dit leger keerde in veiligheid terug,
het had zijn vijgen, zijn wijnstokken verminderd.
Dit leger keerde in veiligheid terug,
het had vuur in alle [woningen] geworpen.
Dit leger keerde in veiligheid terug,
het had zijn soldaten bij vele tienduizenden gedood.
Dit leger keerde in veiligheid terug,
het had vele soldaten als gevangenen weggebracht.”


Een gedicht, of een lied?
Zeker wordt hier een memorabel feit benadrukt.

“Zijne majesteit prees me hiervoor boven alles. Zijne majesteit zond me vijf keer weg aan het hoofd van dit leger, om het land van de Zandbewoners met deze troepen aan te vallen, zoveel keren als zij rebelleerden. Ik handelde zo dat de koning me loofde.”

Zo volledig ‘vlakgemaakt’ was het dus nu ook weer niet, wanneer er vijf keer nodig waren. Het zullen misschien telkens verschillende regio’s geweest zijn.

Verder laat Weni zijn militair vernuft zien bij nog een rebellie van de Zandbewoners. Hij gaat mee met de helft van zijn leger in schepen en landt ten noorden van de rebellen, terwijl de rest van zijn leger hen vanuit het zuiden omsingelt.

“Ik kwam en nam hen allemaal gevangen en doodde iedere rebel onder hen.”

. . . . . . . . . .

“Mijn koning (Merenre) stuurde me naar Ibhat (Ibhet, ?) om de sarcofaag ‘kist van de levenden’ te halen, samen met het deksel, en het grootse kostbare piramidion voor de piramide ‘Merenre verschijnt in volmaaktheid’, mijn meesteres.
Mijn koning stuurde me naar Yebu (Elephantine) om een granieten valse deur en zijn offertafel te halen, granieten lintelen, en de granieten deuren en offertafels voor de bovenste kamer van de piramide ‘Merenre verschijnt in volmaaktheid’, mijn meesteres.
Ik reisde naar het noorden hiermee naar de piramide ‘Merenre verschijnt in volmaaktheid’ in zes schepen en drie sleepboten van acht ribben in één enkele expeditie. Nooit had Yebu en Ibhat aangedaan geweest in één enkele expeditie onder enige koning. Dus alles wat zijne majesteit mij bevolen had, werd helemaal voltooid zoals zijne majesteit bevolen had.”


“Zijne Majesteit stuurde me naar Hatnub om hem een grote albasten offertafel van Hatnub te brengen. Ik bracht hem deze offertafel na zeventien dagen. Nadat deze was uitgegraven in Hatnub, diende ik stroomafwaarts te gaan in het schip die ik hiervoor had gebouwd, een vaartuig van acacia hout van zestig cubits lengte en dertig cubits breedte. Gemaakt in zeventien dagen, in de derde maand van de zomer, wanneer er geen water op de zandbanken was, landde het in veiligheid bij de piramide ‘Merenre verschijnt in volmaaktheid’."

“De piramide ‘Merenre verschijnt in volmaaktheid’, mijn meesteres.” Miriam Lichtheim geeft p. 22 in noot 10 het volgende commentaar: ‘Iedere piramide had een eigen naam en er kon naar gerefereerd worden in persoonlijke termen zoals een godheid.’ Maar waarom vrouwelijk?
Laten de vertalingen op touregypt en andere door ‘voor mijn koningin’ (i.p.v. 'mijn meesteres') uitschijnen dat het hier om een koninginnepiramide zou gaan? Zou kunnen … maar ik vind niet bij Mark Lehner (The Complete Pyramids), noch bij Karl Leemans (Koninginnengraven van het Oude Rijk tot en met de Tweede Tussenperiode, Archeologische Bronnenstudie, Licenciaatsverhandeling, 2000) een verwijzing naar een koninginnepiramide. Karl Leemans bevestigt p.128: “In 1972/73 werd ten noorden en ten zuiden van het Merenre-complex naar koninginnenpiramiden gezocht, maar er werden geen graven gevonden.”

Hatnub (Hatnoeb) situeert zich bij Tell el Amarna.
Begrijp ik het hier goed dat het zeventien dagen duurde vooraleer de cargoboot voltooid werd om de – misschien al vlugger - uitgehakte offertafel te transporteren en toevallig nog eens zeventien dagen transport om van Hatnoeb in Saqqara te geraken?

Vaartuigen van acht ribben … in ‘Egyptian Boats and Ships’(Shire, 1994) van Steve Vinson vind ik p.25 een mogelijke vergelijking met Cheops’ boot van zestien ribben en die meet meer dan 43 meter lengte, dus ongeveer de helft voor het vaartuig boot van Weni? Of is dit een slechte vergelijking?
Ook wordt er in dit boek duidelijk een onderscheid gemaakt tussen de vermelde ‘satch’ (acht ribben, ong. 21 meter lengte?) en ‘sekhet’ (60 cubits lengte, ong. 32 meter) cargoboten in de expeditie van Weni. Maar misschien had het type boot niets te maken met de mogelijke lengte, maar eerder met een ander aspect van de constructie, of met het doel van de boot?

. . . . . . . . . .

“Zijn majesteit stuurde me naar Opper Egypte om vijf kanalen te graven en om drie boten en vier sleepboten van acacia hout van Wawat te bouwen. De vreemde vorsten ( HqAw xAswt , zelfde term waarvan de naam Hyksos afgeleid werd ) van Irtjet, Wawat, Yam en Medja hakten het hout ervoor. Ik deed dit alles in één jaar. Eens te water werden ze geladen met zeer grote granieten blokken voor de piramide ‘Merenre verschijnt in volmaaktheid’. Inderdaad zorgde ik door deze vijf kanalen voor een tijdsbesparing. Zoals koning Merenre voor eeuwig leeft, ook verheven is, groots en machtig, meer dan enige god, zo kwam alles goed terecht in overeenstemming met de bevelen door zijn Ka.
Ik was een geliefde van zijn vader, geprezen door zijn moeder, aangenaam voor zijn broeders. De edele, ware gouverneur van Opper Egypte, geprezen voor Osiris, Weni.”


Toch geen geringe taak … kanalen bij de eerste cataract waarschijnlijk. Is dit de oudste melding van de aanleg van kanalen daar?

“… in overeenstemming met de bevelen door zijn Ka.”: betekent dit dat Merenre stierf voor Weni en voor zijn piramide dus voltooid werd?
http://www.touregypt.net/featurestories/merenrep.htm
Gebruikers-avatar
Philip Arrhidaeus
Site Admin
 
Berichten: 6386
Geregistreerd: Do Mrt 23, 2006 3:16 pm
Woonplaats: Vlaanderen

Berichtdoor Taa Seqenenre » Wo Sep 10, 2008 11:19 am

Philip Arrhidaeus:
Toont dit aan dat Egypte in die periode geen ‘staand leger’ had en dat eigenlijk iedereen parttime soldaat of altijd oproepbaar was, zeker in tijden van nood?
In het oude rijk bestond er geen staand leger en daarom pocht Weni over het verzamelen van zoveel mensen. Tijdens de moeilijkheden van de eerste tussenperiode richtten de plaatselijke leiders hun eigen legers in en dat systeem werd behouden in het middenrijk maar dan onder controle van de koning. In het nieuwe rijk ontstaat er een volledig beroepsleger dat rechtstreeks onder controle van de koning valt.
Interessant om in dit verhaal te zien dat in Weni's tijd er al zoveel huurlingen gebruikt werden.
Gebruikers-avatar
Taa Seqenenre
 
Berichten: 206
Geregistreerd: Ma Apr 10, 2006 4:55 pm

Berichtdoor yuti » Vr Sep 12, 2008 4:00 pm

http://www.umich.edu/~kelseydb/Publicat ... bydos.html

Enkele foto's van Weni's mastaba (onderzoek Kelsey Museum en de universiteit van Pennsylvania-Yale-New York).

De tekst heeft het over "Weni the Elder". Leefde er in die periode nog een Weni die de analen van de geschiedenis bereikte?
Gebruikers-avatar
yuti
 
Berichten: 1008
Geregistreerd: Do Jul 27, 2006 9:11 pm

Re:

Berichtdoor Philip Arrhidaeus » Ma Feb 13, 2017 8:38 pm

yuti schreef:De tekst heeft het over "Weni the Elder". Leefde er in die periode nog een Weni die de analen van de geschiedenis bereikte?

Sorry voor de zeer late reactie. :oops:
Dacht dat een van zijn zonen eveneens Weni / Uni heette. Althans, daar ging men vroeger ook van uit om hem Weni, de oudere te noemen.
Weet niet of dit een goeie referentie hiervoor is: Richards Janet, Text and Context in late Old Kingdom Egypt: The Archaeology and Historiography of Weni the Elder, Journal of the American Research Center in Egypt, Vol. 39 (2002), pp. 75-102.
Gebruikers-avatar
Philip Arrhidaeus
Site Admin
 
Berichten: 6386
Geregistreerd: Do Mrt 23, 2006 3:16 pm
Woonplaats: Vlaanderen


Terug naar Oude Rijk

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

cron